Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju lokalnego, a w szczególności:

 1. działanie na rzecz społeczności lokalnej – tworzenie lokalnej wspólnoty społecznej zgodnie z ideą społeczeństwa obywatelskiego i ekorozwoju;
 2. wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców i członków Stowarzyszenia;
 3. działanie na rzecz sprawiedliwości, samorządności, solidarności międzyludzkiej, ochrony środowiska, wolności i pokoju;
 4. kultywowanie, wyzwalanie i propagowanie przejawów i form życia społecznego alternatywnych wobec cywilizacji opartej na przymusie, dominacji, patriarchacie, rywalizacji, hierarchizacji, uniformizacji, konsumpcjonizmie, niszczeniu środowiska naturalnego i braku harmonii z naturą;
 5. działanie na rzecz wzajemnej tolerancji, poszanowania praw człowieka oraz pokojowego współistnienia różnych form życia społecznego, jego drogi do harmonijnego rozwoju wolnego i otwartego społeczeństwa;
 6. stworzenie ośrodka działalności o szerokim profilu kulturalno – oświatowym (edukacja ekologiczno – społeczna);
 7. wspieranie i promocja kultury niezależnej (alternatywnej) wobec kultury masowej;
 8. wspieranie inicjatyw i grup nieformalnych o podobnych celach działania;
 9. zapobieganie zagrożeniom ekologicznym oraz działaniom sprzecznym z interesem społecznym;
 10. ochrona środowiska naturalnego przed postępującą degradacją, pobudzenie świadomości społecznej i ekologicznej społeczeństwa;
 11. monitorowanie przestrzegania praw człowieka i wolności obywatelskich przez organa władzy;
 12. przeciwdziałanie bezrobociu, bezdomności, ubóstwu, wspieranie rozwoju lokalnego;
 13. rozwój i promocja zrównoważonego transportu;
 14. przeciwdziałanie patologiom społecznym, narkomanii, alkoholizmowi, przemocy – zwłaszcza wśród młodzieży;
 15. wspieranie działań służących propagowaniu tolerancji, zrozumienia i współpracy między narodami;
 16. wspieranie organizacji pozarządowych, grup i jednostek o podobnym profilu działalności w innych krajach (w tym szczególnie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej);
 17. wspieranie inicjatyw służących tworzeniu społeczeństwa otwartego i obywatelskiego;
 18. rozwój i wspieranie agroturystyki i innych alternatywnych form rozwoju ekonomicznego;
 19. rozwój, wspieranie i propagowanie turystyki;
 20. rozwój i wspieranie infrastruktury turystycznej i paraturystycznej.